Helder en Intens Coaching

Leert je anders kijken naar hoogsensitiviteit

Algemene voorwaarden

1.

De coachingsessies vinden plaats op basis van een schriftelijke getekende overeenkomst tussen Helder en Intens en de cliënt. Ontbinding van deze overeenkomst is mogelijk:

  • door Helder en Intens wanneer de cliënt in gebreke blijft bij het betalen van facturen of schade toebrengt aan Helder en Intens;
  • door de cliënt indien deze niet tevreden is over de coachgesprekken, en ook na overleg hierover ontevreden blijft; de betalingsverplichting over gevoerde gesprekken blijft onafhankelijk hiervan bestaan.

2.

Facturering gebeurt maandelijks, over de gesprekken in de afgelopen maand. Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum plaats te vinden. Indien niet op tijd betaald is, volgt een aanmaning. Wanneer na de tweede aanmaning nog niet betaald is, volgt een incassoprocedure. De kosten van de incassoprocedure zijn volledig voor de cliënt.

Tarieven zijn geldig zoals genoemd op de website, en kunnen periodiek aangepast worden zonder algemene melding hiervan. Een tariefswijziging wordt min. een maand vantevoren via email gemeld aan huidige cliënten.

Meestal duurt een coachgesprek één (1) uur; wanneer het langer dan een uur duurt, wordt dit in rekening gebracht per 30 minuten extra. Wanneer het korter dan een uur duurt, wordt dit ook verrekend per 30 minuten minder.

3.

Afspraken kunnen verzet of geannuleerd worden tot minimaal 24 uur vantevoren. Het weekend telt hierbij niet mee – een afspraak op maandag dient uiterlijk op vrijdag afgezegd te worden. Als een afspraak niet tijdig wordt afgezegd, zal deze in rekening gebracht worden.

In geval van overmacht door ziekte geldt deze bepaling niet.

4.

Alle informatie die verkregen wordt van of over de cliënt, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet gedeeld met enig ander persoon of instantie, tenzij de cliënt daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft of tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te delen. De cliënt heeft te allen tijde het recht alle informatie in te zien die vastgelegd wordt over de coachsessies en de overige persoonlijke informatie. Helder en Intens slaat bepaalde persoonsgegevens op ten behoeve van administratieve en financiële doeleinden. Dit betreft: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, email adres, geboortedatum.

5.

Het auteursrecht op alle gebruikte materialen berust bij Helder en Intens, tenzij anders aangegeven. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de cliënt, en mogen niet gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Deze materialen mogen ook niet voor zakelijke doelen gebruikt worden door de cliënt.

6.

Helder en Intens is niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen, voortvloeiend uit beslissingen, invloeden, uitwerking of gevolgen op grond van de coachingsgesprekken. Deze blijven steeds de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van deze website. Door een willekeurige pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Helder en Intens Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de inhoud van de website.

Helder en Intens Coaching is niet verantwoordelijk voor content op andere websites of informatie waarnaar wordt verwezen.

Helder en Intens Coaching is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van het gebruiken van de informatie in deze website op wat voor manier dan ook. Het toepassen van informatie in deze website gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker van de website