Algemene voorwaarden Online Cursus Sensitief Leven

Art. 1 Algemeen

1.1 Omschrijvingen

a. De website: www.helderenintens.nl/cursus-sensitief-leven.

b. De online Cursus Sensitief Leven: alle modules, oefeningen, opdrachten, visualisaties, workshops en overige materialen die onder de noemer Cursus Sensitief Leven worden aangeboden via de website. Deze worden via een inlognaam en paswoord beschikbaar gesteld aan de deelnemer die zich via het inschrijfformulier heeft ingeschreven, en de volledige factuur heeft betaald.

c. Module: het onderdeel waarvoor kan worden ingeschreven.

d. Materialen: alle modules, oefeningen, opdrachten, visualisaties, workshops en overige materialen die onder de noemer Cursus Sensitief Leven worden aangeboden via de website.

e. Deelnemer: degene die zich heeft ingeschreven d.m.v. het inschrijfformulier.

f. Helder en Intens: degene die de Cursus Sensitief Leven aanbiedt via de website.

g. Inlognaam en paswoord: de gegevens die de deelnemer nodig heeft om de materialen te downloaden van de website.

1.2 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor de Online Cursus Sensitief Leven. De voorwaarden kunnen elk moment worden aangepast al naar gelang de ontwikkeling van de cursus, en de noodzaak tot aanpassing. Dit wordt direct gemeld aan alle deelnemers van dat moment.

 

Art. 2 Het product

De online Cursus Sensitief Leven bestaat uit alle modules, oefeningen, opdrachten, visualisaties, workshops en overige materialen die onder de noemer Cursus Sensitief Leven worden aangeboden via de website. Ook alle toekomstige nog te ontwikkelen of toe te voegen materialen vallen hieronder.

Voor de inschrijving ontvangt de deelnemer een overzicht van de kosten en de onderdelen, het inschrijfformulier, en deze Algemene Voorwaarden.

De deelnemer heeft door zijn/haar inschrijving en tijdige betaling recht op alle materialen die onder de betreffende module inbegrepen zijn, volgens de beschrijving op de website, het overzicht van kosten en onderdelen en de factuur die de deelnemer ontvangen heeft.

Elke module staat op zichzelf, en kan los van de andere modules gevolgd worden.

Alle materialen voor zover van toepassing, zijn per module na ontvangst van inlognaam en paswoord te downloaden van de website. Er is geen limiet op het aantal keren downloaden van de materialen. Er is ook geen tijdslimiet voor het afronden van een module, de toegang blijft bestaan zolang de deelnemer dit wenst.

 

Art. 3 Bedenktijd en annulering

3.1

Na inschrijving en betaling heeft de deelnemer 14 dagen bedenktijd, gerekend vanaf de datum van ondertekening van het inschrijfformulier. Wanneer de deelnemer de deelname aan de cursus wenst te annuleren binnen deze 14 dagen, dient dit zowel via email als via telefoon te gebeuren, om de mogelijkheid van niet-werkende communicatiemiddelen te ondervangen. Het gefactureerde en betaalde bedrag, wordt in dit geval in zijn geheel terugbetaald. Dit geldt alleen wanneer de deelnemer nog geen materialen heeft gedownload van de website. Wanneer er wel materialen zijn gedownload, ongeacht hoeveel materialen al zijn gedownload, geldt er geen restitutie van het gefactureerde en betaalde bedrag.

3.2

Bij annulering na deze 14 dagen, geldt een restitutie van 50% van het gefactureerde en betaalde bedrag voor zover de deelnemer nog geen materialen heeft gedownload of ontvangen. Annulering dient via de email en via telefoon te gebeuren, om de mogelijkheid van niet-werkende communicatiemiddelen te ondervangen.

Na annulering worden de inlognaam en het paswoord onmiddellijk ongeldig gemaakt door Helder en Intens. De deelnemer heeft geen toegang en geen recht meer op het gebruik van de materialen van de cursus.

3.3

Wanneer een deelnemer zich voor meerdere modules heeft ingeschreven en in 1 keer betaald, geldt dat annulering slechts mogelijk is voor de modules waarvan de deelnemer nog geen materialen heeft gedownload. Hierbij geldt dat 80% van het betaalde bedrag per module wordt terugbetaald, steeds in acht nemend dat er nog geen materialen zijn gedownload van de betreffende module.

3.4

Wanneer de deelnemer wenst te annuleren na het downloaden van de materialen, ongeacht hoeveel materialen al zijn gedownload, geldt er geen restitutie van het gefactureerde en betaalde bedrag.

3.5

Overdragen van de toegang tot de materialen mag alleen na overleg met Helder en Intens, in geval van overmacht, langdurige ziekte of andere problemen. In dat geval kan Helder en Intens besluiten om een andere deelnemer de toegang tot de materialen te geven met een eigen inlognaam en paswoord, en worden de oorspronkelijke inlognaam en paswoord van de eerste deelnemer met onmiddellijke ingang ongeldig gemaakt.

3.6

De overeenkomst tot levering van de cursus wordt eenzijdig ontbonden door Helder en Intens wanneer de deelnemer in gebreke blijft bij het betalen van facturen of schade toebrengt aan Helder en Intens.

 

Art. 4 Intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendom op alle aangeboden materialen berust bij Helder en Intens, tenzij anders aangegeven. Deze materialen zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer, en mogen niet gekopieerd, doorgestuurd naar anderen of anderszins vermenigvuldigd worden. Deze materialen mogen ook niet voor zakelijke doelen gebruikt worden door de deelnemer.

Het is niet toegestaan om de inlognaam en het paswoord te delen met anderen. Wanneer dit blijkt te gebeuren, worden inlognaam en paswoord ingetrokken, en de deelname aan de cursus per direct beëindigd, zonder recht op restitutie.

 

Art. 5 Vertrouwelijkheid

Alle informatie die verkregen wordt van of over de deelnemer, wordt vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt niet gedeeld met enig andere persoon of instantie, tenzij de deelnemer daar schriftelijk toestemming voor gegeven heeft of tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om deze gegevens te delen. De deelnemer heeft te allen tijde het recht alle informatie in te zien die vastgelegd wordt over de deelnemer. Helder en Intens slaat bepaalde persoonsgegevens op ten behoeve van administratieve en financiële doeleinden. Dit betreft: naam, adres en woonplaats, telefoonnummer, email adres.

Wanneer een deelnemer wenst dat bepaalde informatie verwijderd wordt, kan dit in goed overleg besproken worden.

 

Art. 6 Garanties

Helder en Intens behoudt zich het recht voor om materialen van de cursus te veranderen, verwijderen, vervangen of andere handelingen uit te voeren voor zover nodig voor een goed verloop van de cursus.

Helder en Intens zal zich inspannen om de materialen steeds zo goed mogelijk ter beschikking te stellen, maar geeft geen garantie dat de materialen altijd onder alle omstandigheden beschikbaar zijn op de website. Storingen dienen door de deelnemer zo spoedig mogelijk gemeld te worden, en zullen door Helder en Intens zo snel mogelijk verholpen worden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn om wat voor redenen dan ook, kan Helder en Intens besluiten de materialen via email beschikbaar te stellen aan de deelnemer.

 

Art. 7 Aansprakelijkheid

Helder en Intens is niet aansprakelijk voor schade of andere gevolgen, voortvloeiend uit beslissingen, invloeden, uitwerking of gevolgen op grond van de deelname aan de cursus. Deze blijven steeds de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

 

Art. 8 Overige bepalingen

Voor alle overige zaken waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, zijn de Algemene Voorwaarden van Helder en Intens, zoals gepubliceerd op de website op de pagina Kosten en voorwaarden, geldig.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen wordt uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het woongebied van Helder en Intens.